logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Onderwijsbeleid scholengroep Vlaamse Ardennen

RUIMTE om te denken, RUIMTE om te doen!

Een warm stukje samenleving in een veilige, aangename en positieve leeromgeving.

Binnen ons onderwijsaanbod streven we naar:

 • innovatie
 • de gelijkwaardigheid van alle leer- en vakgebieden

Naast ons onderwijsaanbod streven we naar:

 • warme overgangen tussen de verschillende onderwijsniveaus door:
  • te helpen bij het maken van gerichte studiekeuzes
  • nieuwe manieren uit te proberen om onderwijs te organiseren
 • een maximale ontwikkeling van elke lerende op cognitief, motivationeel, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en lichamelijk vlak
 • een goede samenwerking tussen scholen en externe partners om te werken aan een brede leer- en leefomgeving. Deze samenwerking kan bijvoorbeeld op het vlak van sport, techniek en cultuur.

Visie op inclusief onderwijs:

 • inclusie omvat de integratie van leerlingen en cursisten met specifieke onderwijsbehoeften, maar focust ook op diversiteit bij leerlingen en cursisten zoals verschillen in culturele en sociaal-economische achtergrond
 • alle leerlingen en cursisten zijn actieve deelnemers in het groeiproces naar inclusie

Om bovenstaande onderwijsprincipes te vertalen willen we een proactief (universele maatregelen voor iedereen) en preventief (secundaire maatregelen op maat en voor sommigen) schoolbeleid waarbij we slechts uitzonderlijk curatieve (tertiaire maatregelen voor enkelen) maatregelen moeten treffen en dit doorheen alle fasen van het zorgcontinuüm. Dit schoolbeleid steunt op:

 • sterk schoolmanagement
 • visieontwikkeling
 • competent beleidsvoerend vermogen
 • eigenaarschap en kennis omtrent duurzaam implementeren

Bij de uitbouw van het schoolbeleid betrekken we ouders, het CLB en andere schoolnabije en externe partners. In de scholengroep wordt verder ook actief ingezet op:

 • het welzijn en jobtevredenheid van het schoolteam
 • een breed en gedragen schoolbeleid tot op de klasvloer
 • verbindend en motiverend pedagogisch leiderschap
 • een positieve, veilige en duurzame schoolcultuur
 • professionaliseringstrajecten binnen het schoolteam

Tot slot staat een sterk personeelsbeleid centraal dat geënt is op onze visie:

 • binnen ons aanwervingsbeleid gaan we op zoek naar nieuwe medewerkers die onze visie onderschrijven;
 • nieuwe collega’s nemen we via de aanvangsbegeleiding mee in een coachingstraject;
 • aanvullend op het professionaliserings- en aanwervingsbeleid voeren we een retentiebeleid, dat erop gericht is om talent binnen onze scholengroep te houden en doorgroeimogelijkheden te bieden aan al onze medewerkers;
 • ons ontwikkelingsgericht evaluatiebeleid biedt leerlingen, cursisten, leerkrachten en scholen groeikansen.

De volledige tekst kan je hier bekijken.    

Strategisch doel 1: Scholengroep Vlaamse Ardennen verhoogt het beleidsvoerend vermogen van al zijn leidinggevenden.

Pedagogisch leidinggevenden (algemeen directeur, coördinerend directeurs, directeurs en middenkaders) verwerven competenties inzake strategisch-operationeel schoolmanagement, professionalisering, coaching en duurzaam implementeren. Zij zetten de bakens uit voor het opbouwen van schoolbeleid, die dan op participatieve wijze ingevuld worden.

Strategisch doel 2: Scholengroep Vlaamse Ardennen garandeert kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Het schoolteam vertaalt het schoolbeleid op een handelingsgerichte wijze naar het klasmanagement. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van resultaten. Daarbij gaat het niet alleen om leerprestaties maar ook om fysiek en sociaal-emotioneel welbevinden. Leerwinst en leerplezier (outcomes) zijn hierbij belangrijke focussen. Deze processen worden geformaliseerd via verslaggeving en gecommuniceerd binnen het team, naar ouders, CLB en andere schoolnabije en relevante externe partners. De procesmatige werking wordt breed geëvalueerd en teruggekoppeld via structureel overleg. Het schoolteam professionaliseert zich continu, onder meer door lerende netwerken, hospiteren, intervisie, enzovoort.

Strategisch doel 3: Het schoolteam ontwikkelt competenties inzake school- en klasmanagement.

Leerkrachten moeten betrokken zijn bij het strategische en operationele luik van het schoolbeleid en de implementatie ervan. Op die manier waarborgen we gedragenheid en gelijkgerichtheid bij het team. We focussen op een proactief beleid waarbij de eerste prioriteit het garanderen van een krachtige leer- en leefomgeving is. Daartoe brengt het team structuur en werkt het talent- en relatiegericht met concrete methodieken, lesinstructies en lesaanpak als handvatten. Zowel sociaal-emotionele, gedragsmatige als cognitieve aspecten binnen het klasmanagement worden geborgd.

Strategisch doel 4: Het schoolteam verbindt zich met alle ouders, CLB en andere schoolnabije en externe partners.

Een veilige en voorspelbare pedagogische schoolcultuur wordt gerealiseerd door contexten te verbinden. In die zin worden ouders, CLB en andere schoolnabije en externe partners uitgenodigd om mee te denken bij het uitbouwen van het schoolbeleid. Binnen deze verbindende dialoog is er transfer in beide richtingen; de school biedt onderwijs- en opvoedingsondersteuning aan ouders en vice versa. Het verbinden en het inzetten van de verschillende expertises van de verschillende partners versterkt de outcomes.

© 2018 Scholengroep 21 – SGR21 – Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde