logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen logo Scholengroep 21 Vlaamse Ardennen

Visie scholengroep

Ruimte om te denken, ruimte om te doen.

Dààr is het ons om te doen als scholengroep. We vinden het belangrijk om op élk niveau  -dat van de directies, dat van de leerkrachten én natuurlijk ook dat van de leerlingen- de juiste ondersteuning en omkadering te bieden. Zo kan elk niveau focussen op wat ècht belangrijk is. Zo komt er op elk niveau ruimte voor groei en ontwikkeling.

Ruimte-om-te-denken-ruimte-om-te-doen2

Hoe zorgen wij samen voor warme schoolomgevingen die een plek zijn om te denken en te doen?

Als scholengroep willen we directeurs ontlasten, zodat zij volop kunnen bezig zijn met het onderwijs op school en hun visie op het schoolbeleid. Onze centrale diensten nemen met plezier een pak van de praktische paperassen over, zodat directies kunnen focussen op wat écht telt.

Directeurs als motiverende en verbindende pedagogische leiders van hun school

Directeurs moeten vooral kunnen bezig zijn met het realiseren van goed onderwijs op hun school. Zij gaan als pedagogisch leiders verbindend en motiverend met hun schoolteam aan de slag, zodat de visie van de school en het bijhorend schoolbeleid breed gedragen wordt bij alle leerkrachten.

Alleen zo kan de visie uitgedragen worden tot op de klasvloer en een verschil betekenen voor de leerlingen. Op deze manier zorg je als directeur voor eigenaarschap van genomen beslissingen bij de leerkrachten en worden kennis en werkwijzes echt duurzaam geïmplementeerd door het team.

Directeurs dragen de visie uit

Directeurs dragen de visie niet alleen intern uit naar het team, maar ook naar de buitenwereld. We zorgen ervoor dat onze directeurs een sterke visie ontwikkelen voor het onderwijs op hun school en dat zij die uitdragen naar ouders, het CLB en andere externe partners.

Als directeurs hun pedagogisch leiderschap opnemen en uitdragen, zie je dat zij hun schoolteam zo ondersteunen dat er ruimte voor denken en doen voor de leerkrachten ontstaat.

Leerkrachten denken en doen mee in het schoolbeleid

We zorgen voor een breed gedragen schoolbeleid dat zichtbaar is tot op de klasvloer. Daarvoor steunen we op het verbindend en motiverend leiderschap van onze directeurs. Enkel zo kunnen directeurs ervoor zorgen dat leerkrachten het engagement opnemen, inspraak hebben en durven meedenken via kritische (zelf)reflectie.

Het resultaat is een positieve en veilige schoolcultuur, waarin leerkrachten zich gewaardeerd voelen. Dat leerkrachten mogen meedenken en meedoen om het schoolbeleid te vertalen naar de klasvloer, verhoogt het welzijn van het team en zorgt voor een pak meer jobtevredenheid.

Leerkrachten krijgen ruimte om te groeien

Het is belangrijk dat leerkrachten kunnen blijven bijleren. Via professionaliseringstrajecten zorgen we voor ruimte om te groeien voor het schoolteam. Professionaliseren kan op veel verschillende manieren: van intervisies binnen de school tot schooloverstijgend hospiteren, van externe nascholing tot lerende netwerken binnen de scholengroep.

Binnen deze professionaliseringstrajecten focussen we graag op ‘handelingsgericht werken’ (HGW) en passend onderwijs voor elke leerling. We vinden het belangrijk dat leerkrachten leren differentiëren binnen hun klasgroep naargelang de talenten en de behoeften van de leerlingen. ‘Wat heeft deze leerling in deze situatie nodig om een bepaald doel te halen?’ is de hamvraag bij het differentiëren. Aan de hand van concrete doelen en systematisch evalueren (HGW) zorgen we ervoor dat we alle leerlingen passend onderwijs kunnen bieden. We ondersteunen onze leerkrachten om hierin te groeien. Zo zorgen we voor beter onderwijs op de klasvloer en een betere ondersteuning van onze leerlingen.

Een zorgzaam personeelsbeleid met aandacht voor mensen

We zetten binnen het personeelsbeleid in op drie onderdelen: aanwervingsbeleid, retentiebeleid en evaluatiebeleid.

Bij de aanwerving van medewerkers gaan we op zoek naar mensen die onze visie onderschrijven, want zij worden binnenkort de uitdragers van deze visie binnen de schoolmuren. Maar daar stopt het niet. Ook na de aanwerving zorgen we voor aanvangsbegeleiding en nemen we nieuwe medewerkers mee in een coachingstraject.

Het retentiebeleid focust vooral op het behouden van het aanwezige talent in de scholengroep en op het laten doorgroeien van mensen naar andere functies of omgevingen. Ons evaluatiebeleid is dan weer vooral gestoeld op het bieden van groei- en ontwikkelingskansen voor alle medewerkers.

In scholen waar leerkrachten ruimte krijgen om te denken en te doen, zorgen zij automatisch ook voor diezelfde ruimte voor hun leerlingen.

Leerlingen krijgen ruimte om te groeien

We kiezen binnen de scholengroep voor innovatief onderwijs dat focust op het verwerven van competenties (kennis én vaardigheden én attitudes), maar verliezen hierbij de aandacht voor welzijn en leerplezier niet uit het oog. We streven naar de maximale ontwikkeling van leerlingen op verschillende vlakken: cognitief, motivationeel, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel, lichamelijk… Leerlingen zijn immers mensen, met een drang naar persoonlijke groei en ontwikkeling op verscheidene gebieden. Hiervoor gaan we ook samenwerkingen met externen niet uit de weg, bijvoorbeeld op vlak van sport, techniek of cultuur.

Leerlingen krijgen hulp bij het groeien

Je plaats vinden binnen het onderwijs

Wij gaan altijd uit van een gelijkwaardigheid van alle vak- en studiegebieden. De ene hoeft zich dus niet beter of slechter te voelen dan de ander. Wat telt, is dat je je goed voelt bij je keuze en dat je je plaats vindt in het onderwijs. Dat kan soms een lange zoektocht zijn.

Daarom vinden we het belangrijk om warme overgangen te creëren tussen de verschillende vakgebieden en studieniveaus. We helpen bij het maken van een studiekeuze en bij de overgang naar een nieuwe school- of klasomgeving.

Inclusief onderwijs

We zorgen bewust voor een klimaat waarin elke leerling geactiveerd wordt om inclusie na te streven. We omarmen diversiteit qua sociaal-economische of culturele achtergrond. We zorgen samen voor een goede integratie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Zorgbeleid

We zorgen via ‘handelingsgericht werken’ zo goed mogelijk voor passend onderwijs voor elke leerling. Ons uitgebouwde zorgcontinuüm is een belangrijk onderdeel van het schoolbeleid.

We voorzien proactief in een brede basiszorg. We passen voor iedereen universele maatregelen toe, die zorgen voor een krachtige leer- en leefomgeving. In de verhoogde zorg nemen we preventieve maatregelen op maat. Die aanpassingen voor sommige leerlingen zorgen ervoor dat zij niet uit de boot vallen. Slechts uitzonderlijk moeten we naar een uitbreiding van de zorg. Voor deze curatieve maatregelen wordt het CLB ingeschakeld en zorgen we voor extra ondersteuning.

Leerlingen bloeien open in een schoolklimaat waarin ze niet tegen muren lopen. De warme ondersteuning en hulp die onze scholen bieden aan hun leerlingen, zorgen ervoor dat zij volop aandacht kunnen geven aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling als mens.

De ruimte om te denken en te doen stroomt als een warme waterval van het hoogste niveau helemaal door naar het laagste niveau. Zo zorgen we samen voor een krachtige groep scholen die een warme plek zijn waar je jezelf mag ontwikkelen en waar onderwijs op handen gedragen wordt door elk niveau. Met volop ruimte voor denken en doen!

Meer lezen? Bekijk onze volledige visietekst en strategische doelen.

Ontdek onze werking: Jaarverslag 2021-2022

Pedagogisch project van het GO!

Als scholengroep maken we deel uit van een breder onderwijsnet: het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze visie kadert bijgevolg volledig in het Pedagogisch Project van het GO!

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het PPGO! biedt daarmee niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang, maar het is ook een ruimer maatschappelijk project omdat het door een brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan het samenleven.

Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen.

Het PPGO! staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld. Het PPGO! beoogt gelijke kansen bij de maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden. Daarbij streven we ernaar dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

 • kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening en bestaande verschillen;
 • toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
 • huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
 • is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen:
  • eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun realisatie;
  • handelt volgens democratische waarden en instellingen;
  • verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
 • is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
 • is bereid om een leven lang en levensbreed te leren.

Met het PPGO! wil het GO! elk individu gelijke kansen bieden om zich te ontwikkelen. Wij gaan daarbij niet uit van een vaste standaard maar spelen in op verschillen; lerenden krijgen pedagogische, didactische en sociaal-emotionele ondersteuning afgestemd op de eigen talenten, mogelijkheden en behoeften. Het PPGO! streeft de totale ontplooiing van de persoon na via het verwerven van kennis en inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het ontwikkelen van een open geest, een kritische en creatieve houding ten aanzien van mens, natuur en samenleving, en actief burgerschap.

Elke mens is uniek, alle mensen zijn gelijkwaardig. In iedere onderwijs- en opvoedingssituatie moeten de individuele mogelijkheden van elke lerende tot hun recht komen. Iedereen heeft recht op gelijke ontwikkelingskansen.

Rekening houden met eigen mogelijkheden en interesses wil enerzijds zeggen dat beperkingen en contextgebonden achterstanden worden gemilderd of weggewerkt door aangepaste ondersteuning. Anderzijds worden kinderen, jongeren en volwassenen ook maximaal uitgedaagd en geprikkeld in hun specifieke talenten. Het GO! tracht met andere woorden bij alle lerenden maximale ontwikkeling, leerwinst en welbevinden te bereiken.

De aandacht voor gelijke kansen toont hoe in ons opvoedingsproject de vorming van lerenden onlosmakelijk verbonden is met het veranderen van de samenleving. Die complexe samenhang tussen individu en samenleving heeft twee componenten:

 • Enerzijds bereidt het GO! lerenden voor op het samenleven. Door in te zetten op voorgenoemde waarden wil het GO! mee bouwen aan de samenleving van de toekomst: een vrije democratie met actieve burgers waarin het samenleven centraal staat. Dit is slechts haalbaar als de vorming van het individu voldoende breed is, met aandacht voor zowel wetenschappelijke en technologische, sociaal-culturele als ethische componenten in een gezond evenwicht. Door die brede vorming leren kinderen, jongeren en volwassenen het doel en de zin van hun handelen inzien; het stelt hen in staat om zich kritisch op te stellen tegenover zichzelf en het maatschappelijke gebeuren en in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.
 • Anderzijds positioneert het GO! zich met zijn pedagogisch project in de samenleving. Het universele recht op onderwijs veronderstelt dat de samenleving in maximale ontplooiings- en participatiekansen voorziet voor elk individu, volgens zijn of haar mogelijkheden. Dit recht is voor het GO! onlosmakelijk verbonden met het nastreven van gelijke kansen en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting. Door te focussen op wat mensen verbindt en kinderen, jongeren en volwassenen te leren samenleven over de grenzen van verschillen heen maken we van de school een betekenisvolle leer- en leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving.

Het GO! heeft de grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden. Dat betekent dat de filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen van de lerenden en hun ouders geëerbiedigd worden. Neutraliteit betekent niet dat individuen neutraal of kleurloos zijn maar wel dat we uitgaan van een diversiteit aan levensbeschouwelijke perspectieven. Het GO! engageert zich tot neutraliteit en creëert daartoe een leer- en leefomgeving die uitgaat van de gelijkwaardigheid van levensbeschouwelijke overtuigingen, zonder de ene of andere overtuiging als richtinggevend naar voren te schuiven.

De waarden die het GO! ondersteunt, bieden de zekerheid van een kader van neutraliteit dat noodzakelijk is om een dialoog tussen verschillende levensbeschouwingen op voet van gelijkwaardigheid mogelijk te maken: vrijheid, gelijkheid en solidariteit; gelijkwaardigheid van de seksen; scheiding van kerk en staat; vrijheid van gedachte en geweten van allen, waarbij elke persoon vrij is om een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging aan te nemen.

Het GO! creëert voor de lerenden de mogelijkheden om hun eigen individuele persoonlijkheid te ontwikkelen, hun eigen keuzes te leren maken en vormt hen als burgers in een democratische samenleving. Neutraliteit is daarbij als volgt gedefinieerd:

 • lerenden de waarden bijbrengen die eigen en gemeenschappelijk zijn aan onze democratische samenleving en rechtsstaat;
 • lerenden beschermen tegen elke vorm van druk die hen zou verhinderen om eigen keuzes te maken;
 • actief optreden tegen vormen van discriminatie of uitsluiting op basis van geslacht, geaardheid, etniciteit, overtuiging en andere kenmerken;
 • geen enkel onderwerp bij voorbaat uitsluiten van behandeling tijdens de lessen of van wetenschappelijke en pedagogische vraagstelling, om zo de openheid voor de diversiteit van visies in de samenleving te waarborgen.

Mensen met uiteenlopende overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er gerespecteerd voor zover zij de wetgeving in ons land respecteren, zich mee inzetten om kinderrechten en mensenrechten voor elke persoon waar te maken en actief betrokken zijn bij de grondwaarden en doelstellingen van het PPGO!. Het GO! beschouwt het actief omgaan met alle vormen van diversiteit als een belangrijke uitdaging en een toegevoegde waarde bij het realiseren van zijn opdrachten.

Actief burgerschap wordt op de eerste plaats gekenmerkt door een actief pluralistische basishouding en de verwachting van wederkerigheid. Het GO! stelt het samen leren samenleven als een kernopdracht voorop, en benadrukt daarmee dat alle mensen in onze samenleving over bestaande verschillen heen met elkaar verbonden zijn door gemeenschappelijke grondrechten en democratische basiswaarden.

Door in te zetten op voorgenoemde waarden en doelstellingen wil het GO! mee bouwen aan de samenleving van de toekomst: een vrije democratie met actieve burgers waarin het samenleven centraal staat en elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien. De GO! school is een school van de gemeenschap en voor de gemeenschap. Dat veronderstelt niet alleen een pedagogisch project, maar ook een brede participatie.

Via zijn beleid voorziet het GO! in kansen om democratische deelname aan de totstandkoming en uitvoering van beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Het wil lerenden, ouders, personeel en bestuurders van het GO! aanzetten tot nadenken en betrokkenheid bij de maatschappelijke realiteit en de dagelijkse onderwijspraktijk. Het vertaalt het PPGO! in standpunten, actieplannen, school- en andere reglementen en de cultuur binnen zijn instellingen. Het PPGO! is dynamisch in zijn toepassing, afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen, specifieke contexten, nieuwe wetenschappelijke inzichten of veranderende pedagogische behoeften.

In de scholen en instellingen van het GO! dragen alle lerenden, ouders, personeel en bestuurders er actief toe bij om de grondbeginselen, waarden en doelstellingen uit het PPGO! en de neutraliteitsverklaring van het GO! effectief te realiseren en na te leven of te doen naleven.

© 2022 Scholengroep Vlaamse Ardennen, Ronseweg 1, 9700 Oudenaarde